Introduction to Computers

Department of Economics January 1999
.. A.M. ONOMATENYMO B
1 1 AANAIOY MAPIA 3
2 2 AEH EYAEO 7
  107 4
3 3 ANATAIOY MAPIA 7
4 5 APETO EPIO 2
5 6 BAIEIOY OIA 6
6 8 BAXOY TEINH 3
7 9 ANIA BAIEIO 3
8 10 EPIOY EYPOYNH 4
9 11 EPIOY XPITOOPO 6
10 13 IANNAKOY HMHTPA 4
11 14 ITH EYOIA 8
12 15 KIATIOY TAMATIA 7
13 16 OYA MAPIA 5
14 17 EPBA EYTYXIA 6
15 18 HMAPEH AEANPA 7
  108 1
16 19 OOPITH AEIKH 6
17 20 A BAIH 2
18 21 EYYMIOY KN/NO 4
19 22 ZAPKAH MA 3
20 23 ZAPTAOYH AEIKH 3
  106 4
21 24 ZEPBOY ANATAIA 7
  109 9
22 26 ZH EPIA 6
  101 5
  110 0
  102 5
23 30 KAIAMETOY BAIIKH 3
  111 3
24 31 KANAKAKH ANAITA 6
25 32 KAOYPTZIH EYOIA 5
26 33 KAPAOPOY EYTYXIA 5
27 34 KAPAH NIKH 5
  35 5
28 36 KAPAIANH APOITH 3
30 38 KAPYIH HIA 5
31 39 KAKOOY MAPIA 6
32 42 KOIOYH NIKOAO 5
33 43 KOYKOYH EOINA 3
  44 1
34 45 KTAPA EPIO 7
36 47 AMPAKAKH BAIH 2
37 48 AA EPIA 5
  103 6
  113 6
38 50 MAYPOYH MAPIA 8
39 51 MHIO AEO 2
40 52 MIXAHIH EPIO 7
41 54 MAKAIANNH NIKOETTA 10
    2
    5
42 55 MIKOY HMHTPOYA 6
  56 - 7
43 58 MPAITIH IANNH 3
  59 0
44 60 MYIA XPITINA 4
45 61 MAMANTH ANTIONH 6
46 62 NIKA EPIA 9
47 64 ANO EPIO 7
48 65 ANTAZH AEANPO 8
49 66 ANTEH KN/NO 3
50 67 AAIANNH KN/NA 5
51 70 AAOOYOY MAPIA 7
52 71 AAZIAN MIPAN 5
53 72 AATHPIOY EENH 4
54 73 AOYTOOYOY EYAEIA 7
55 74 AA MAAHNH 4
56 75 APAKEYOOYOY ANATAIA 7
57 76 APNABEA EPIA 5
58 77 AA KN/NA 5
59 78 OITH ANATAIA 4
60 79 POYA ANAITA 7
    5
62 84 ANOOYO HIA 5
    0
63 85 TAMOY EYAEIA 4
64 88 TAKA TEINH 3
65 92 TZHMA IANNH 6
66 93 TZIPIMAKA AIKATEPINH 6
  104 7
67 94 TANTAPIH OIANO 5
  105 2
68 95 TEPMENTEH TEPIANH 3
69 97 TIAXPH BIKTPIA 4
70 98 TIIBIKOY IIPA 6
A.M. ONOMATENYMO B
1 AANAIOY MAPIA 3
2 AEH EYAEO 7
107 4
3 ANATAIOY MAPIA 7
5 APETO EPIO 2
6 BAIEIOY OIA 6
8 BAXOY TEINH 3
9 ANIA BAIEIO 3
10 EPIOY EYPOYNH 4
11 EPIOY XPITOOPO 6
13 IANNAKOY HMHTPA 4
14 ITH EYOIA 8
15 KIATIOY TAMATIA 7
16 OYA MAPIA 5
17 EPBA EYTYXIA 6
18 HMAPEH AEANPA 7
108 1
19 OOPITH AEIKH 6
20 A BAIH 2
21 EYYMIOY KN/NO 4
22 ZAPKAH MA 3
23 ZAPTAOYH AEIKH 3
106 4
24 ZEPBOY ANATAIA 7
109 9
26 ZH EPIA 6
101 5
110 0
102 5
30 KAIAMETOY BAIIKH 3
111 3
31 KANAKAKH ANAITA 6
32 KAOYPTZIH EYOIA 5
33 KAPAOPOY EYTYXIA 5
34 KAPAH NIKH 5
35 5
36 KAPAIANH APOITH 3
38 KAPYIH HIA 5
39 KAKOOY MAPIA 6
42 KOIOYH NIKOAO 5
43 KOYKOYH EOINA 3
44 1
45 KTAPA EPIO 7
47 AMPAKAKH BAIH 2
48 AA EPIA 5
103 6
113 6
50 MAYPOYH MAPIA 8
51 MHIO AEO 2
52 MIXAHIH EPIO 7
54 MAKAIANNH NIKOETTA 10
  2
  5
55 MIKOY HMHTPOYA 6
56 - 7
58 MPAITIH IANNH 3
59 0
60 MYIA XPITINA 4
61 MAMANTH ANTIONH 6
62 NIKA EPIA 9
64 ANO EPIO 7
65 ANTAZH AEANPO 8
66 ANTEH KN/NO 3
67 AAIANNH KN/NA 5
70 AAOOYOY MAPIA 7
71 AAZIAN MIPAN 5
72 AATHPIOY EENH 4
73 AOYTOOYOY EYAEIA 7
74 AA MAAHNH 4
75 APAKEYOOYOY ANATAIA 7
76 APNABEA EPIA 5
77 AA KN/NA 5
78 OITH ANATAIA 4
79 POYA ANAITA 7
  5
84 ANOOYO HIA 5
  0
85 TAMOY EYAEIA 4
88 TAKA TEINH 3
92 TZHMA IANNH 6
93 TZIPIMAKA AIKATEPINH 6
104 7
94 TANTAPIH OIANO 5
105 2
95 TEPMENTEH TEPIANH 3
97 TIAXPH BIKTPIA 4
98 TIIBIKOY IIPA 6
99 TIIKA EENH 4
115 4
  4
100 XAIO TEANO 8
     
     


Last Updated on 2/7/99
By I. E. Lagaris
Email: lagaris@nrt.cs.uoi.gr