ANEITHMIO IANNINN      XOH ETIKN EITHMN

TMHMA HPOOPIKH

E :  A'      E:     1                             :  I. H.

E. :   1998 

M:  E H/Y

  M: 5

       
       
       
       
.. A.M. ONOMATENYMO BAMO
1 177 KAPYTITH XPHTO  
2 192 AAAZAPOY HMHTPIO  
3 218 ANTNIAOY ANTNIA - MAPIA  
4 223 ZANTZO AOTOO  
5 230 KATOXPHTO TIO  
6 233 KITANTA KN/NO  
7 237 KOYKOYA HIA  
8 242 MANTZPO NIKOAO 49
9 243 MHNOOYO ATEPIO  
10 248 NTAH ANTNIO 38
11 249 AAEPIOY IANNH  
12 252 AATEPIOY IANNH 18
13 253 AOYTH AEIKH  
14 261 OYIOY AIKATEPINH  
15 264 TYIANIOY KIKH  
16 265 TAXMATZIH ETPO 49
17 268 TAKAPH EPIO  
18 271 XANTZH AANAIO  
19 273 XPHTIH NIKOETTA  
20 274 APIKIOY XPYOYA  
21 184 MEXMETAH OZKAN 41
22 217 KOXOYPH BAIEIO  
23   AEOOYO AEO  
24   APXONTOYH MAPIA 56
25   AYOYTATOY TAM 64
26   AANH EBATH 62
27   EPAKOOYO AOTOO 67
28   IANNAKOOYOY EEYEPIA 41
29   ITA KN/NO 47
30   KANATO XPHTO 49
31   KOIA KN/NO  
32   AYI AYI 38
33   OOYH EYAEIA  
34   OYKA EOINA 48
35   PAMOYNTANH BAIEIO  
36   ZAEIPH AMPINH 35
37   ZHTH YPIN 62
38   ZOPMA IANNH 50
39   KANEO IANNH 41
40   KAH EYAEIA  
41   KAPATZOYNH EBATH 88
42   KAPBOYNH EYAEO  
43   KAPAPA IANNH  
44   KATIOY EPIOY 74
45   KATENOY AEIKH  
46   KONTAH KN/NO 69
47   KONTOIPH ANATAIO 28
48   KPHNIH MIXAH  
49   KYPATZH BAIEIO  
50   EONTIAH HIA 72
51   MAAMIOY EYENIA  
52   MAOYNH KN/NO  
53   MIXAHIOY EYENIA 47
54   MOYMIN OYZEIP 47
55   MATITAKH HMHTPIO 41
56   MAXOYPOY AEIKH  51
57   MOTIAPH KN/NO 65
58   NAKH ANAITA 54
59   ANAITIH ANA 34
60   AAOOYO BAIEIO 11
61   AATH MAPIA 62
62   AA MAPAPITA 76
63   AA EOXAPH 32
64   APAKEYAIOY EPIA 23
65   AXOY XPITINA - EENH  
66   ATOYNH HMHTPIO 57
67   ETPAKH IANNH 46
68   ETIO TEANO - KN/NO 86
69   OYPA AYO  
70   OYPAIH TEANO   
71   AAIANNH IANNH  
72   AMOAA IANNH 78
73   EBENTEKIH KN/NO 58
74   IMOOYO OYKA - NEKTAPIO 44
75   TAOOYOY EYENIA 57
76   TZIMOYKA NIKOETA 40
77   TZOYANAKH ANPOMAXH 78
78   TZOYMA EPIO 95
79   TAKAH HMHTPIO  74
80   TAANO NIKOAO 82
81   TITH EPIO 58
82   TTO EOPO 52
83   IIOOYO IANNH  
84   PAKOIANNH XPHTO 53
85   INA NIKOAO 46
86   XPONH KN/NA 47
87   XPONOOYOY MAPA  56
88   XPYANAKOOYOY AEANPA 64
89   IAKAPH KENTIAN 11
90   TOKA XPHTO 86
       
       
    I 4-12  

Last Updated on 12/4/98
By I. E. Lagaris